Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg

Geplaatst op: 09.09.2019

De vennootschappen hebben daarmee volgens het Pensioenfonds hun recht op een melding betalingsonmacht in en daarna verspeeld. In de SOOB CAO is de werkingssfeer omschreven als alle werkgevers en werknemers van in Nederland gevestigde ondernemingen die vergunningplichtig vervoer krachtens de Wet wegvervoer goederen ….

De vennootschappen hebben daarop nadere gegevens aangeleverd. Wilt u meer weten over uw persoonlijke pensioensituatie, dan kunt u ook online terecht op  www. De vennootschappen hebben in de maanden juni en juli van een extra aangetrokken personeelslid fulltime ingezet om alle loongegevens in het systeem van het Pensioenfonds in te voeren.

Het Pensioenfonds heeft hierna nog enige aanvullende premienota's aan de vennootschappen gezonden. De kantonrechter oordeelt als volgt. Verder waren er volgens [gedaagde] in de eerste helft van geen indicaties om te veronderstellen dat de vennootschapen dat jaar onder de werkingssfeer van het Pensioenfonds zouden gaan vallen.

De kantonrechter overweegt als volgt. U kunt zelf controleren of uw pensioenopbouw goed is geregeld, stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg. Hij heeft deze door het Pensioenfonds ingenomen stelling ook niet betwist. Het Pensioenfonds heeft hierna nog enige aanvullende premienota's aan de vennootschappen gezonden. Partijen zijn het er kennelijk wel over eens dat indien aan dit laatste vereiste zou zijn voldaan voor de onderneming [Bedrijf]zij voor de desbetreffende vier aangemelde werknemers - waartoe BPF haar vordering na eisvermindering heeft beperkt - onder de verplichtstelling valt en tegenover BPF en SOOB gehouden is premies respectievelijk bijdragen dient te voldoen.

Gevonden zoektermen. Deze inlogcodes stuurt het pensioenfonds u voor de veiligheid per post toe.

Het Pensioenfonds heeft geen feiten gesteld op grond waarvan anders geoordeeld moet worden. Het voornaamste verweer van [Bedrijf] , en daarmee de kern van dit geschil, betreft de vraag of [Bedrijf] in de periode van mei tot en met februari al dan niet onder de werkingssfeer van BPF c. Dit arrest is gewezen door mrs.

Bedrijfsgegevens

Gaat een vervoerscontract tijdens de looptijd over naar een andere vervoerder? Wij garanderen dat uw pakket altijd onbeschadigd en indien nodig nog dezelfde dag zijn bestemming bereikt.

Het fonds draagt zorg voor tijdige verzending van de premienota aan de werkgever volgens een jaarlijks door het bestuur vast te stelen schema. Deze inlogcodes stuurt het pensioenfonds u voor de veiligheid per post toe. Dit is een speciale dienst welke veelal wordt gebruikt binnen telecom sim kaarten en mobiele telefoons. De vordering van het Pensioenfonds is gebaseerd op het bepaalde in artikel 23 Wet Bpf , waarin de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders van een vennootschap als werkgever voor voldoening van pensioenpremies is vastgelegd.

De vennootschappen waren al verlieslijdend en beschikten niet over voldoende financile middelen om de premies aan het Pensioenfonds te voldoen of daarvoor te reserveren. Nu [gedaagde] niet heeft betwist dat de vennootschappen voor wat betreft het jaar onder de werkingssfeer van de pensioenregeling voor de vervoerssector vallen staat vast dat zij aan die regeling dienen deel te nemen en daarom jegens het Pensioenfonds premieplichtig zijn.

Bij de vragen met betrekking tot activiteiten in de sector Goederenvervoer respectievelijk de sectoren Besloten Busvervoer en Taxivervoer is daarbij steeds aangekruist: Mijn bedrijf is niet actief in de sector ….

In het bijzonder gaat het er dan om in hoeverre de diverse bedrijfsactiviteiten kunnen worden gescheiden dan wel zodanig samenhangen met werkzaamheden die onder de verplichtstelling vallen, dat zij daaraan moeten worden toegerekend. Voor zover [Bedrijf] aanvoert dat de plaatsgevonden facturering op andere wijze moet worden begrepen, zodat Bpf Vervoer en SOOB ambtshalve facturen hebben opgemaakt, stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg.

LEI I0VDGE3UPBKDNIRIY087

In het bezwaar is gesteld dat de koeriersdienst, waar de grootste omzet wordt gehaald, wordt uitgevoerd door de ondernemer zelf. Hij heeft deze door het Pensioenfonds ingenomen stelling ook niet betwist. Dit is een speciale dienst welke veelal wordt gebruikt binnen telecom sim kaarten en mobiele telefoons.

In het bijzonder gaat het er dan om in hoeverre de diverse bedrijfsactiviteiten kunnen worden gescheiden dan wel zodanig samenhangen met werkzaamheden die onder de verplichtstelling vallen, dat zij daaraan moeten worden toegerekend. De in het tweede lid bedoelde lpg stations frankrijk tomtom waarbinnen de daar bedoelde 'melding betalingsonmacht' moet worden gedaan betreft op grond van artikel 2 lid 1 van het Besluit meldingsregeling Wet Bpf veertien dagen na de dag waarop de bijdrage had behoren te zijn voldaan.

Het Pensioenfonds heeft een uitvoeringsreglement vastgesteld. De beoordeling van het geschil Algemeen, stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg. Hetgeen verder door het Pensioenfonds is aangevoerd ten aanzien van de gestelde ontijdigheid van de melding betalingsonmacht doet daar niet aan af.

Arbeids- en rusttijden

Het Pensioenfonds is een bedrijfstakpensioenfonds in de zin van artikel 1 van de Pensioenwet en artikel 1 van de Wet verplichte deelneming in de Bedrijfstakpensioenfonds hierna: Wet Bpf Het Pensioenfonds heeft op 26 oktober conservatoir beslag gelegd op een aan [gedaagde] toebehorende woning.

Het Pensioenfonds heeft daarbij verder nadere onderbouwing gevraagd omtrent de financiële situatie van de vennootschappen.

  • De Stichting heeft incassobureau Vesting Finance ingeschakeld, aanmaningen en sommaties opgestuurd.
  • Wij hebben u meerdere malen aangegeven dat Pensioenfonds Vervoer bij het uitblijven van gegevensaanlevering gerechtigd is om sancties op te leggen.
  • U krijgt namelijk één keer per jaar een uniform pensioenoverzicht thuisgestuurd.
  • Bij brieven van 6 juni heeft het Pensioenfonds de vennootschappen onder meer het navolgende bericht:.

Wefers Bettink, in samengevatte vorm worden weergegeven. De kantonrechter oordeelt als volgt. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden, stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg. De definitieve overdrachtswaarde wordt vastgesteld aan de hand van de dekkingsgraad van PF Vervoer per 31 december M De rechter concludeerde in deze zaak dan ook vrij eenvoudig dat het Bpf Bakkersbedrijf ten onrechte een dwangbevel voor premiebetaling had uitgevaardigd.

Tot de weerlegging van het vermoeden wordt slechts toegelaten de bestuurder die aannemelijk maakt dat het niet aan hem te wijten is dat het lichaam niet aan zijn in het tweede lid bedoelde verplichting heeft voldaan. In welke mate vond voor OPD ook opslag en the monster under the bed story van pakketten aan klanten op de bedrijfslocatie van [Bedrijf] plaats?

Bij de hierna volgende beoordeling van het geschil zullen de standpunten van partijen, M, maar apart te houden. Een klacht over uw werkgever kan voor Sociaal Fonds Taxi een aanleiding zijn voor een onderzoek.

Re: Incassobrieven van Syncasso Ongelezen bericht door Moneyman 05 dec Het komt stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg dermate vaak voor dat wat mij betreft de bevoegdheid om dwangbevelen uit te vaardigen ontnomen zou mogen worden.

Het voornaamste verweer van [Bedrijf] , en daarmee de kern van dit geschil, betreft de vraag of [Bedrijf] in de periode van mei tot en met februari al dan niet onder de werkingssfeer van BPF c. De voorwaarden en de tarieven waaronder deze overdracht geschiedt worden vastgelegd. Bij brief van 19 februari heeft BPF naar aanleiding van dit onderzoek onder meer het volgende bericht:.

Wilt u daarom het bijgevoegde formulier invullen en vr 27 juni terugsturen … ". Het volgende email heb ik naar Syncasso gestuurd en blijft maar dreigen met beslagleggingen, etc Dan is de OPBC-regeling van toepassing.

Andere artikelen:

Voeg een reactie toe

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *